Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

 1. Lidmaatschap

1.1 Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

1.2 Als peildatum voor aanmelding wordt de datum van retourontvangst van het  inschrijfformulier aangehouden.

1.3 Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de volgende maand.

1.4 Het is mogelijk als aspirant-lid een avond mee te maken. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij dit van tevoren kenbaar te maken via  het contactformulier op de website.

1.5 Opzegging van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk of per e-mail, 1 maand voor het eind van het kalenderjaar (dus voor 30 november) bij het secretariaat van de fotoclub. Hierbij gaat de fotoclub uit van datum poststempel of datum verzending van de e-mail.

1.6 Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend, telkens voor de duur van één jaar, verlengd.

1.7 Fotoclub Wolvega Reflex is aangesloten bij de Landelijke Fotobond, dit betekent dat de leden automatisch lid van de Landelijke Fotobond zijn. Dit gekoppeld lidmaatschap loopt eveneens van 1 januari tot met 31 december.

1.8 Voor de aanmelding van het lidmaatschap van de Fotobond is het lid zelf verantwoordelijk. De contributiebetaling loopt via de fotoclub. .

 

 1. Contributie

2.1   De contributie wordt jaarlijks in de maand oktober door het OT vastgesteld.

2.2   Voor het lidmaatschap van de fotoclub is een contributie van € 70,00 per jaar verschuldigd, dit is inclusief onze verplichte     jaarlijkse afdracht (€ 22,00 per lid) aan de Landelijke Fotobond.

2.3   Nieuwe leden betalen éénmalig € 15,00 entreegeld, dit wordt gebruikt voor aanschaf/onderhoud van projectiemiddelen.

2.4   Bij tussentijds lid worden, wordt volgens punt 1.2  en  punt1.3 de contributie vastgesteld.

2.5   Contributie wordt voor 31 januari aan de penningmeester betaald, per bank onder vermelding van je naam op rekeningnummer: NL31 INGB 0006034705 t.n.v. Fotoclub Wolvega Reflex.

2.6   Bij tussentijds lid worden, wordt de contributie binnen één maand na het aangaan van het lidmaatschap voldaan. De penningmeester geeft het te betalen bedrag per e-mail door.

2.7   Wanneer de contributie niet wordt betaald verstuurd de penningmeester een betalingsherinnering. Vindt ook daarna nog geen betaling plaats dan wordt er een sommatie c.q. ingebrekestelling verstuurd.

2.8   Als ook na de sommatie c.q. ingebrekestelling betaling uitblijft wordt het lid geroyeerd. Door het royement vervalt de betalingsverplichting niet.

 

 1. Activiteiten

3.1   Fotoclub Wolvega Reflex is een actieve club. De fotoclub gaat ervan uit dat een lid zoveel mogelijk deelneemt aan de clubavonden en de georganiseerde activiteiten.

3.2   Leden die niet op de clubavond kunnen komen wordt gevraagd zich bij 1 van de leden van het OT af te melden. Dit kan zowel telefonisch, via app als via e-mail.

3.4   Ieder fotoclublid is vrij om activiteiten met andere clubleden te organiseren. Het is wenselijk dat deze activiteiten niet samenvallen met de reguliere bijeenkomsten en overige activiteiten van de fotoclub zelf. De individuele activiteiten vallen altijd buiten de verantwoordelijkheid van de fotoclub. De eventuele kosten zijn altijd voor rekening van de deelnemers.

 

 1. Aansprakelijkheid

4.1   De fotoclub is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur en materialen van de leden of persoonlijk letsel, geleden:

 • tijdens de clubavonden;
 • tijdens foto-excursies, georganiseerd door (de werkgroepen van) de fotoclub;
 • tijdens evenementen, georganiseerd door de fotoclub;
 • tijdens andere activiteiten, ten dienste van de fotoclub.
 1. Het OT (Organisatie Team)

5.1   Het OT wordt gekozen uit en door de leden op voorstel van het huidige OT.

5.2   De taken binnen het OT worden onderling verdeeld.

5.3   Het OT bestaat uit minimaal 3 leden.

 

 1. Financiën

6.1. De financiën van de fotoclub worden beheerd door de penningmeester.

6.2   Controle op het beheer van de financiën wordt jaarlijks gedaan door een kascommissie. De kascommissie bestaat uit 2 leden van de fotoclub, niet zijnde leden van het OT.

6.3   Verantwoording aan de leden over het voorgaande jaar vindt plaats op een clubavond in het 2e kwartaal.

 

                                                                                                                                                                            

 1. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en privacy beleid

7.1   De fotoclub voldoet aan de vereisten van de AVG.

7.2   De fotoclub hanteert een privacyreglement wat wordt gepubliceerd op de website van de fotoclub.

7.3   Door leden aangeleverde foto’s worden gepubliceerd op de website en/of onze social media kanalen. Wij gaan ervan uit dat eventuele modellen hier akkoord mee gaan.

 

Versie 2021.1